ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนในอดีต

โครงสร้างขอบข่ายการบริหารงาน
และจัดการสถานศึกษา

ฝ่ายบริหาร

ทำเนียบครูและบุคลากร

ประกาศโรงเรีย

ข้อมูลนักเรียน

แผนผังโรงเรียน

แผนที่แสดงที่ตั้งโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

 

 


 


MENU ONLINE
 

ช่องทางร้องเรียน

สมุดเยี่ยม

เว็บบอร์ด

อีเมล์ nanangpat.ac.th

E-Learning/บทเรียนออนไลน์

 

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้
 

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาฯ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 


ผลงานดีเด่น
 

เกียรติประวัติโรงเรียน

ผลงานคร

ผลงานนักเรียน

 

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

 

 

 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 


# เอกสารเผยแพร่ #
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

เรื่อง การศึกษาภาพความสำเร็จของ

 

การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา

 

ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน

 

นาหนังพัฒนศึกษา สำนักงานเขต

 

พื้นที่การมัธยมศึกษา เขต 21

 

(โดย นายสลับ หัดคำหมื่น)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Since: May 25, 2012

 

 

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ด้วยความยินดียิ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน

 

 


 
 

 
นางสาวศิริญญา  สุวัฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียน